Close
Skip to content

Drets i deures jugador

CARTA DE DRETS I DEURES DEL JUGADOR

DRETS

 • Rebre una formació esportiva basada en tres àmbits clau: el tècnic, a través dels seus entrenadors; el físic, fent ús dels preparadors físics i dels entrenadors; i l’emocional, mitjançant els valors esportius que la UESC vol traslladar, tals com l’esforç, la competició formativa, el treball en equip, el respecte i la resiliència.
 • Accedir als diferents nivells esportius i/o equips de competició, sense més limitació que les derivades del seu aprofitament, la seva actitud i de les seves condicions per l’esport, sempre i quan existeixin places i passin les proves de l’equip en qüestió, essent l’entrenador i els coordinadors qui prenguin la decisió final, segons els diferents informes.
 • Rebre la formació adient a la seva edat per iniciar-se o perfeccionar-se en el bàsquet. Amb aquest objectiu la UESC posa els següents mitjans i espais necessaris.
  • Un entrenador o dos per equip
  • Coordinadors d’àrea
  • Preparadors físics
  • Instal·lacions esportives adequades.
  • Material esportiu bàsic
  • Horaris d’entrenament adequats.
 • Que la seva activitat esportiva es desenvolupi en condicions de seguretat i higiene adients.
 • Els esportistes tenen dret a ser respectats com a persones que són. Tenen dret a la seva integritat física i psíquica i a ser tractats amb justícia i equanimitat.
 • Obtenir la carta de llibertat al donar-se de baixa en el Club, sempre i quan s’estigui al corrent del pagament de les quotes i s’hagi tornat l’equipació.

DEURES

 • Comportar-se en tot moment amb correcció i respecte en partits, entrenaments, desplaçaments i allotjaments amb: companys/es, jugadors/es, contraris/es, entrenadors/es, àrbitres, personal empleat en les instal·lacions i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat a desenvolupar.
 • Assistir puntualment als entrenaments establerts amb l’equipació adequada, mantenint la correcta actitud per l’aprofitament de totes les tasques marcades per l’entrenador/a, podent ésser sol·licitat per altres equips del Club diferents al que està inscrit, a proposta dels Coordinadors esportius.
 • Justificar al seu entrenador/a totes les faltes d’assistència a partits i/o entrenaments, amb la major antelació possible.
 • Col·laborar i participar en aquelles activitats i iniciatives destinades a una millora de la preparació esportiva, la convivència o el funcionament del Club.
 • No participar, sense autorització prèvia del club, en activitats, partits i entrenaments organitzats per altres clubs.
 • Tenir cura i fer un bon ús de les instal·lacions i material esportiu que s’utilitzin per a la pràctica esportiva.
 • Assistir puntualment a la convocatòria de partits i activitats amb l’equipació oficial completa de la UESC.
 • En cas de lesió, seguir les indicacions pautades pels metges o fisioterapeutes per una correcta recuperació.