CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS

Asemblea Socis 2022

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS  

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Cugat, d’acord amb l’article 8.5 dels  Estatuts del Club, ha acordat convocar a tots els socis amb dret a participar, a  l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que es realitzarà el proper dia 1 de març 

de 2022, a les 19,30 hores a la Casa de Cultura, carrer Castellví 8, de  Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat de desenvolupar el següent,  

ORDRE DEL DIA:  

1.- Lectura i aprovació Acta anterior Assemblea.  

2.- Memòria d’Activitats 2020-2021.  

3.- Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’òrgan de govern.  

4.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici vençut 2020-2021. 

5.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de la temporada 2021-2022. 

6.- Ratificació nous membres de la Junta Directiva.  

7.- Precs i preguntes.  

Tenen dret a participar a l’Assemblea tots els socis que no tinguin suspesa la condició  de soci i s’haurà de presentar l’acreditació corresponent (DNI).  

Durant 5 dies naturals anteriors de la data de l’Assemblea, qualsevol soci podrà  examinar, al domicili del club, la informació sobre la matèria objecte de  l’Assemblea, durant l’horari d’obertura de l’oficina.  

Igualment aquesta documentació es penjarà a la pàgina web del club www.uesc.cat 

El Secretari de la Junta Directiva.  

Sant Cugat del Vallès, a 10 de febrer de 2022.