CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS

assemblea socis UESC

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Cugat, d’acord amb l’article 8.5 dels Estatuts del Club, ha acordat convocar a tots els socis amb dret a participar, a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que es realitzarà el proper dia 2 de desembre de 2019, a les 20,00 hores a la Casa de Cultura, carrer Castellví 8, de Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat de desenvolupar el següent,

ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació Acta anterior Assemblea.
2.- Memòria d’Activitats 2018/2019.
3.- Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’òrgan de govern.
4.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici vençut 2018-2019.
5.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de la temporada 2019-2020.
6.- Ratificació nous membres de la Junta Directiva.
7.- Precs i preguntes.

Tenen dret a participar a l’Assemblea tots els socis que no tinguin suspesa la condició de soci i s’haurà de presentar l’acreditació corresponent (DNI).
Durant 5 dies naturals anteriors de la data de l’Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del club, la informació sobre la matèria objecte de l’Assemblea, durant l’horari d’obertura de l’oficina. Igualment aquesta documentació es penjarà a la pàgina web del club www.uesc.cat

Sant Cugat del Vallès, a 11 de novembre de 2019

Nota: La Documentació ha estat compartida en aquesta publicació fins després de l’assemblea, que ha estat retirada.