CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE SOCIS/ES

Assemblea UESC

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS/ES.

La Junta Directiva de la Unió Esportiva Sant Cugat, d’acord amb l’article 8.5 dels Estatuts del Club, ha acordat convocar a tots els socis amb dret a participar, a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, que es realitzarà el proper dia 25 de gener de 2023, a les 19:00 hores a la Casa de Cultura, carrer Castellví 8, de Sant Cugat del Vallès, amb la finalitat de desenvolupar el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Lectura i aprovació Acta anterior Assemblea.

2.- Memòria d’Activitats 2021-2022.

3.- Aprovació, si s’escau, de la gestió de l’òrgan de govern.

4.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació de l’exercici vençut 2021-2022. 5.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de la temporada 2022-2023.

6.- Ratificació nous membres de la Junta Directiva.

7.- Precs i preguntes.

Tenen dret a participar a l’Assemblea tots els socis que no tinguin suspesa la condició de soci i s’haurà de presentar l’acreditació corresponent (DNI).

Durant 5 dies naturals anteriors de la data de l’Assemblea, qualsevol soci podrà examinar, al domicili del club, la informació sobre la matèria objecte de l’Assemblea, durant l’horari d’obertura de l’oficina.

El Secretari de la Junta Directiva.

Sant Cugat del Vallès, a 12 de desembre de 2022.