Assemblea General Ordinària el proper 23 de febrer

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA

UNIÓ ESPORTIVA SANT CUGAT

Per acord de la Junta Directiva, es convoca Assemblea General Ordinària de Socis de la Unió Esportiva Sant Cugat (UESC), a celebrar el proper 23 de febrer de 2015 a les 19:00 hores en 1ª convocatòria i a les 19:30 hores en 2ª convocatòria, a la ZEM Rambla del Celler (Sala Aula del soterrani del PAV 2, al costat de l’oficina del club), amb el següent ordre del dia:

  1. Presentació de la memòria d’activitats de l’exercici 2013-2014
  2. Presentació i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici 2013-2014
  3. Presentació i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici 2014-2015
  4. Presentació de les quotes de soci 2015
  5. Precs i preguntes

Sant Cugat del Vallés, a 7 de febrer de 2015.

La Presidenta de la Junta Directiva 

, ,